Notulen ledenvergadering HVGB 25 maart 2015

Locatie: Wilhelmina Zalen Centrum Beilen.
een bijzondere vergadering, de avond wordt aangevuld met een modeshow, 1000 jaar mode, van de Stichting Öud Oranje". In verband met de tijdrovende verkleding is de avond als volgt opgedeeld:

19.30 uur  1e deel modeshow, mode van nu tot het jaar 1900.
20.20 uur  Pauze met bestuursvergadering.
21.10 uur  2e deel van de modeshow, mode vanaf 1900 tot het jaar 1000.

1.   Opening.
      De voorzitter, Albert Lanting, opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom.
      44 leden zijn aanwezig.

2.   Agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

3.   De notulen van 26 februrari 2014 worden goedgekeurd. Erik van der Hoeven, de secretaris tot 26-2-20124 heeft deze nog gemaakt.

4.   Jaarverslag 2014.

      Het jaarverslag over 2014 is akkoord.
      De voorzitter doet een beroep op de aanwezigen om verhalen in te sturen voor publicatie in het tijdschrift.
      Proberen meer aandacht te schenken aan de recente geschiedenis om jongeren ook te interesseren voor de vereniging. Ook meer aandacht voor de buitendorpen.


5.   Financieel verslag.
      Henk Vos was aftredend penningmeesrter bij de ledenvergadering van 2014, maar hij heeft het hele jaar 2014 nog als zodanig het werk gedaan omdat er geen vrvanger beschikbaar was.

6.   De kascommissie bij monde van dhr. M. Nicolai stelt vast dat het een gezonde vereniging is en dat de boeken in orde zijn bevonden. De kascommissie stelt voor om de penningmeester        c.q. het bestuur décharge te verlenen, de vergadering gaat akkoord. De kascommissie wordt bedankt voor de werzaamheden.

7.   Mevr. J. Ebbinge-Bremer treedt uit de kascommissie.
      J. Buiter is bereid om zitting te nemen.
      De kascommissie bestaat nu dus uit dhr. M. Nicolai en dhr. J. Buiter.
      Mevr. I. Mulder is benoemd als reserve.

8.   Begroting 2015.
      De begroting wordt ongewijzigd goedgekeurd.

9.   Bestuursmutaties.
      Lute van de Bult is aftredend en herkiesbaar.
      Jan Hoegen is aftredend en herkiesbaar.
      De voorzitter stelt voor beide personen weer voor een periode van 3 jaar te benoemen. De vergadering is akkoord.
      Het bestuur stelt voor om Klaasje Gils te benoemen voor de functie van penningmeester en Jan Wessels voor de functie van secretaris, met de opmerking dat beide tussentijds in het             bestuur zijn gekomen en al enkele maanden actief zijn, omdat beide fucties vacant waren.
      De vergadering is akkoord.

10. Rondvraag.
      Dit punt stond per abuis niet op de agenda, er waren geen vragen of commentaar vanuit de zaal.

11. De voorzitter sluit de vergadering, de stichting Öud Oranje"kan beginnen met het 2e deel van hun presentatie.