5.   Financieel verslag.
      Henk Vos was aftredend penningmeesrter bij de ledenvergadering van 2014, maar hij heeft het hele jaar 2014 nog als zodanig het werk gedaan omdat er geen vrvanger beschikbaar was.

6.   De kascommissie bij monde van dhr. M. Nicolai stelt vast dat het een gezonde vereniging is en dat de boeken in orde zijn bevonden. De kascommissie stelt voor om de penningmeester        c.q. het bestuur décharge te verlenen, de vergadering gaat akkoord. De kascommissie wordt bedankt voor de werzaamheden.

7.   Mevr. J. Ebbinge-Bremer treedt uit de kascommissie.
      J. Buiter is bereid om zitting te nemen.
      De kascommissie bestaat nu dus uit dhr. M. Nicolai en dhr. J. Buiter.
      Mevr. I. Mulder is benoemd als reserve.

8.   Begroting 2015.
      De begroting wordt ongewijzigd goedgekeurd.

9.   Bestuursmutaties.
      Lute van de Bult is aftredend en herkiesbaar.
      Jan Hoegen is aftredend en herkiesbaar.
      De voorzitter stelt voor beide personen weer voor een periode van 3 jaar te benoemen. De vergadering is akkoord.
      Het bestuur stelt voor om Klaasje Gils te benoemen voor de functie van penningmeester en Jan Wessels voor de functie van secretaris, met de opmerking dat beide tussentijds in het             bestuur zijn gekomen en al enkele maanden actief zijn, omdat beide fucties vacant waren.
      De vergadering is akkoord.

10. Rondvraag.
      Dit punt stond per abuis niet op de agenda, er waren geen vragen of commentaar vanuit de zaal.

11. De voorzitter sluit de vergadering, de stichting Öud Oranje"kan beginnen met het 2e deel van hun presentatie.