Notulen ledenvergadering HVGB 25 maart 2015

Locatie: Wilhelmina Zalen Centrum Beilen.
een bijzondere vergadering, de avond wordt aangevuld met een modeshow, 1000 jaar mode, van de Stichting Öud Oranje". In verband met de tijdrovende verkleding is de avond als volgt opgedeeld:

19.30 uur  1e deel modeshow, mode van nu tot het jaar 1900.
20.20 uur  Pauze met bestuursvergadering.
21.10 uur  2e deel van de modeshow, mode vanaf 1900 tot het jaar 1000.

1.   Opening.
      De voorzitter, Albert Lanting, opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom.
      44 leden zijn aanwezig.

2.   Agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

3.   De notulen van 26 februrari 2014 worden goedgekeurd. Erik van der Hoeven, de secretaris tot 26-2-20124 heeft deze nog gemaakt.

4.   Jaarverslag 2014.

      Het jaarverslag over 2014 is akkoord.
      De voorzitter doet een beroep op de aanwezigen om verhalen in te sturen voor publicatie in het tijdschrift.
      Proberen meer aandacht te schenken aan de recente geschiedenis om jongeren ook te interesseren voor de vereniging. Ook meer aandacht voor de buitendorpen.