Notulen ledenvergadering HVGB 25 maart 2015

Locatie: Wilhelmina Zalen Centrum Beilen.
een bijzondere vergadering, de avond wordt aangevuld met een modeshow, 1000 jaar mode, van de Stichting Öud Oranje". In verband met de tijdrovende verkleding is de avond als volgt opgedeeld:

19.30 uur  1e deel modeshow, mode van nu tot het jaar 1900.
20.20 uur  Pauze met bestuursvergadering.
21.10 uur  2e deel van de modeshow, mode vanaf 1900 tot het jaar 1000.

1.   Opening.
      De voorzitter, Albert Lanting, opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom.
      44 leden zijn aanwezig.

2.   Agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

3.   De notulen van 26 februrari 2014 worden goedgekeurd. Erik van der Hoeven, de secretaris tot 26-2-20124 heeft deze nog gemaakt.

4.   Jaarverslag 2014.

      Het jaarverslag over 2014 is akkoord.
      De voorzitter doet een beroep op de aanwezigen om verhalen in te sturen voor publicatie in het tijdschrift.
      Proberen meer aandacht te schenken aan de recente geschiedenis om jongeren ook te interesseren voor de vereniging. Ook meer aandacht voor de buitendorpen.


5.   Financieel verslag.
      Henk Vos was aftredend penningmeesrter bij de ledenvergadering van 2014, maar hij heeft het hele jaar 2014 nog als zodanig het werk gedaan omdat er geen vrvanger beschikbaar was.

6.   De kascommissie bij monde van dhr. M. Nicolai stelt vast dat het een gezonde vereniging is en dat de boeken in orde zijn bevonden. De kascommissie stelt voor om de penningmeester        c.q. het bestuur décharge te verlenen, de vergadering gaat akkoord. De kascommissie wordt bedankt voor de werzaamheden.

7.   Mevr. J. Ebbinge-Bremer treedt uit de kascommissie.
      J. Buiter is bereid om zitting te nemen.
      De kascommissie bestaat nu dus uit dhr. M. Nicolai en dhr. J. Buiter.
      Mevr. I. Mulder is benoemd als reserve.

8.   Begroting 2015.
      De begroting wordt ongewijzigd goedgekeurd.

9.   Bestuursmutaties.
      Lute van de Bult is aftredend en herkiesbaar.
      Jan Hoegen is aftredend en herkiesbaar.
      De voorzitter stelt voor beide personen weer voor een periode van 3 jaar te benoemen. De vergadering is akkoord.
      Het bestuur stelt voor om Klaasje Gils te benoemen voor de functie van penningmeester en Jan Wessels voor de functie van secretaris, met de opmerking dat beide tussentijds in het             bestuur zijn gekomen en al enkele maanden actief zijn, omdat beide fucties vacant waren.
      De vergadering is akkoord.

10. Rondvraag.
      Dit punt stond per abuis niet op de agenda, er waren geen vragen of commentaar vanuit de zaal.

11. De voorzitter sluit de vergadering, de stichting Öud Oranje"kan beginnen met het 2e deel van hun presentatie. 

 

 

 

 

Jaarverslag 2015 van de Historische Vereniging Gemeente Beilen 
 
Samenstelling bestuur:
 
Dhr. A. Lanting  Voorzitter
Mw.  K.  Gils  penningmeester
Dhr. J. Wessels secretaris
Dhr. J. Vrijs  ledenadministratie
en leden  mw. F. Biemold, dhr. W. Muggen, dhr. J. Hoegen, dhr. L. van de Bult.
 
Mw. F. Biemold heeft het hele jaar moeten afzeggen i.v.m. ziekte.
 
Redactie
In 2015 bestond de redactie uit: 
drs. G.J.  Dijkstra als hoofdredacteur en eindredacteur ad interim 
en leden H. Vos en mevr. J. Hoogeveen-Zuidberg.
 
Ledenbestand
Het ledenbestand loopt terug, voor een groot deel komt dit door overlijden.
Op 31 december 2015 telde de vereniging 1183 leden waarvan 54 een gratis lidmaatschap.
 
Tijdschrift van HVGB
Dit jaar zijn er weer 4 tijdschriften gepubliceerd, die door een groep vrijwilligers zijn gedistribueerd.
 
Boeken
Door de redactie is één boek uitgegeven, "de zoektocht naar de schilderijenverzameling en de archeologische vondsten van Geert Kuiper 1840 – 1927", de presentatie was in september 2015.
 

Lezingen, presentaties, wandelingen
 
In  januari  is voor de buurtvereniging Plattenveld door Lute een film vertoond van Oud Beilen.
Jan Hoegen heeft voor een buurtvereniging  een wandeling door Beilen verzorgd.
 
Bestuur
In 2015 zijn er 9 reguliere vergaderingen van het bestuur geweest.
Met de bibliotheek , het Drents Archief, de Oudheidkamer, de twee andere HV’s in de gemeente, wethouder G.J. Bent en dhr. B. Roorda van de gemeente  zijn 3 vergaderingen gehouden. Doel is om te komen tot een vorm van samenwerking met de digitalisering van de respectievelijke archieven. 
Daarnaast heeft het dagelijks bestuur in 2015 veel vergaderingen gehad met gemeente, werkgroepen en redactie.
Begin november geeft de redactie te kennen dat ze de werkzaamheden voor het tijdschrift gaan beëindigen.
Na veel overleg hoe verder, is het bestuur aan de slag om een redactieraad samen te stellen en schrijvers te vinden voor verhalen.  De intentie is om de vereniging in ieder geval voort  te zetten en daar hoort zeker het tijdschrift bij. 
Alle leden van het bestuur en de bestaande werkgroepen staan achter de doelstelling en gaan waar mogelijk hun steentje bijdragen.
 
De ledenvergadering 
25 maart ledenvergadering met kostuumshow in het Wilhelmina Zalencentrum, 44 leden aanwezig.
In 2 sessies een modeshow van kleding in de tijdperken 1900 tot nu en kleding gedragen  voor 1900.
Elf vrijwilligers brachten de kleding met gepaste trots voor het voetlicht, waarbij dhr. A. Kool van de “Stichting Oud Oranje” de nodige achtergrondinformatie verschafte.
Een vermakelijke show, het verkleden van de vrijwilligers voor de tweede sessie zou ongeveer één uur duren dus dat was een mooi moment voor de ledenvergadering.
Zie verder notulen van deze vergadering.
 

Werkgroepen
 
Werkgroep financiën 
De werkgroep, bestaande uit: de penningmeester Klaasje, Wolter en Jakob, hebben de omslag  gemaakt voor vereenvoudiging van de financiële administratie met geïntegreerde ledenadministratie. Veel machtigingen voor inning van de contributie zijn binnengekomen. Dit is een goede zaak, geeft veel kostenbesparing.
Het heet dan wel vereenvoudiging, maar de voorbereiding en de eerste verwerking van de gegevens in de nieuwe software vergt enorm veel tijd.
 
Werkgroep archief
Met het bestuur en de werkgroep archivering is een behoorlijke basis gelegd voor de digitalisering. In de loop van het jaar is daarvoor ook een breder perspectief ontstaan door het overleg, op initiatief van de gemeente, om  met de andere HV’s in de gemeente en de oudheidkamer te komen tot een gezamenlijk project. 
Het Drents Archief en de gemeentelijke archief afdeling doen hier ook aan mee.
In 2016 krijgt dit initiatief, het komen tot een grote databank met historisch erfgoed, een nog groter draagvlak omdat de Provincie  Drenthe hier ook bij betrokken is. Dit project heet “ Het geheugen van Drenthe”.
 
Werkgroep  kerkhoven
De werkgroep “Het oude kerkhof” is in 2015 met  ongeveer  14 vrijwilligers regelmatig op donderdagmiddag actief geweest. 
Het werk is nu voor 2/3 klaar op de 1e begraafplaats.
Voor de 2e begraafplaats is bij B en W een verzoek ingediend om ook deze restauratie door de werkgroep van de HVGB te laten doen.
Donaties  van “Beleef Beilen”, van particulieren en van de Stichting Wildervank Fonds een toezegging van € 750,- .
Op 31 oktober  presentatie van de werkgroep op het gemeentehuis in het kader van MOEK, geen prijs, wel € 200,- gekregen.
 
Werkgroep “het Boertje”
De houten sculptuur van het voormalige distributiemagazijn van supermarktketen “Jan de Boer” zal op de nieuw aan te leggen rotonde bij de afslag A28 worden geplaatst, op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.
 
Het Stroompad
Namens de HVGB  zijn diverse vergaderingen bijgewoond van de werkgroep “Het Stroompad”.
Dit plan is in afrondende fase, infoborden e.d. worden geplaatst. 
Medio 2016 zal deze wandelroute klaar zijn.
 
Deelname evenementen
Enkele leden van het bestuur zijn op 10 april  aanwezig geweest bij de herdenking van de landing van Franse parachutisten in Spier, waarbij 2 para’s sneuvelden.
 
Op 24 april is een tweede reeks Stolpersteine  gelegd in  Beilen en  Drijber, één bestuurslid was hierbij aanwezig.
 

Ingekomen
Van Harry de Geeter,  Musicals gemaakt voor de OBS de Bongerd in Hijken een doos vol materiaal met cd’s en cassettes.
Doos met foto’s ,  negatieven en dia’s  gekregen van dhr. G. Oosterveen.
Foto van een groep leden van de bouwbond NVV afd. Beilen  die in 1956 een uitstapje maakten, met namen. Gekregen van dhr. A. Sattler.
 
 
Via de website zijn 12 vragen beantwoord.