Notulen van de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Gemeente Beilen (HVGB) op 26 februari 2014

 

    in het Wilhelmina Zalencentrum te Beilen Aanvang 19.30 uur.

1) Opening.

   De voorzitter Albert Lanting opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom. Er zijn 42 leden aanwezig.

2) Vaststelling agenda.

    De agenda voor de vergadering. wordt vastgesteld conform het voorstel.

3) Vaststelling van de notulen van de ledenvergadering van 6 februari 2013 te Beilen.

    De notulen worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.

4) Mededelingen van het bestuur.

   De voorzitter memoreert dat de vereniging een goede positie heeft, een mooie archief-, werk¬en vergaderruimte,

   een prima Tijdschrift en een groot ledenbestand; hoewel dit laatste wat in aantal dreigt terug te lopen.

   Verder memoreert de voorzitter nog de komende Lanijto tentoonstelling, het Jubileum jaar dat op 15 november met o.a. een tentoonstelling gevierd zal worden.

   Ook staat de voorzitter nog stil bij de werkgroepen 'Boerderijen Hooghalen"" (het boek verschijnt 8 maart), de werkgroep 'Kerkhof" (er worden nog medewerkers gevraagd). In de komende tijd zal via

   het inschakelen van meer vrijwilligers een verdere invulling gegeven moeten gaan worden aan de toekomst van de vereniging.

5) Jaarverslag 2013.

   Het jaarverslag wordt door de vergadering voor akkoord bevonden en de secretaris wordt bedankt voor zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar.

6) Financieel verslag 2013.

   In verband met de afwezigheid van Henk Vos (de penningmeester) geeft de secretaris nog een korte toelichting op de financiële stukken.

   Kenmerkende punten zijn: een licht teruglopende contributie (ledental loopt terug) en lage kosten.

   In 2013 is het eigen vermogen licht (1%) terug gelopen, mede door een eenmalige investering in de traplift in het pand Ossebroeken 11c.

   Bijdragen voor de traplift zijn ook ontvangen van de RABO Bank en Woonservice Vitaal.

   Het pand is nu ook toegankelijk voor ouderen die moeilijk ter been zijn.

7) Verslag Kascommissie.

   Namens de Kascommissie geeft de heer Westerhof aan dat de boeken zijn gecontroleerd en dat de administratie in orde bevonden is.

   Geadviseerd wordt de penningmeester algehele kwijting en decharge te verlenen.

   De vergadering gaat daarmee akkoord.

8) Benoeming Kascommissie 2012.

   In plaats van de heer Westerhof zal de heer Nicolai voor het jaar 2014 toe treden tot de kascommissie.

9) Begroting 2014.

   De secretaris, als vervanger van de penningmeester, licht toe dat bij een realistische begroting qua contributies en een zuinig kostenpatroon

   een investeringpost van Euro 300,- voor het Jubileumjaar een klein tekort zal ontstaan.

   Het jubileum jaar kan ook nog een aantal inkomsten genereren. De vergadering keurt de begroting voor 2014 ongewijzigd goed.

10) Bestuursmutaties.

   Aftredend en herkiesbaar: Jakob Vrijs. De voorzitter stelt voor Jakob Vrijs voor een nieuwe periode als ledenadministrateur te benoemen.

   De vergadering gaat daarmee akkoord.

   Aftredend en niet herkiesbaar: Willie Brinkman. De voorzitter bedankt Willie voor haar jarenlange en intensieve betrokkenheid bij de HVGB.

   Het bestuur stelt voor haar functie plaats voorlopig niet in te vullen.

   Aftredend (tussentijds): Henk Vos. De voorzitter staat stil bij en memoreert de jarenlange en intensieve betrokkenheid van Henk als spil op velerlei gebied,

   als penningmeester, in de redactie en als historische vraagbaak.

   In verband met zijn gezondheid zal Henk zijn functie als penningmeester neerleggen; hij blijft betrokken als redactielid en als historische vraagbaak.

   Aftredend en niet herkiesbaar: Erik van der Hoeven (secretaris): De voorzitter bedankt de secretaris voor de in de afgelopen periode verrichte werkzaamheden.

   De voorzitter geeft aan dat het bestuur op zoek is naar kandidaten voor de opengevallen functies van secretaris en penningmeester,

   dat er naar gestreefd zal worden nieuwe vrijwilligers te werven voor werkgroepen etc. en het bestuur qua aantal leden beperkt te houden.

   Op een vraag van de voorzitter naar kandidaten voor bestuursfuncties komt vanuit de vergadering komt geen reactie.

11) Rondvraag en sluiting.

   Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.00 uur en stelt voor over te gaan tot de presentatie door Harm Jan Lesschen

   "Feesten en gebruiken in Drenthe, in de loop van een kalenderjaar".

   Na een interessante en boeiende presentatie door Harm Jan wordt de Jaarvergadering rond 22.30 uur afgesloten.