Jaarverslag 2014

 
Samenstelling bestuur:
 
A. Lanting  Voorzitter
H. Vos penningmeester aftredend per februari 2014
E. van der Hoeven secretaris afgetreden per februari 2014
J. Vrijs  ledenadministratie
en leden  F. Biemold, W. Muggen, J. Hoegen, L. van de Bult.
 
 
Redactie
 
In 2014 bestond de redactie uit: 
drs. G.J.  Dijkstra als hoofdredacteur en eindredacteur ad interim 
en leden H. Vos en mevr. J. Hoogeveen-Zuidberg.
 
 
Ledenbestand
 
Eind 2014 had de vereniging 1188 leden, een lichte teruggang, eind 2013 waren er 1205 leden.
Op de jubileumdag hebben zich 13 nieuwe leden aangemeld.
 
 
Tijdschrift van HVGB
 
Dit jaar zijn er 4 tijdschriften gepubliceerd, die door een groep vrijwilligers zijn gedistribueerd.
Vanaf tijdschrift nr. 4 jrg. 2013, een verhaal over de zgn. Franse tijd in Beilen (periode 1785-1813).
 
Bij het 25-jarig bestaan van de Historische Vereniging Gemeente Beilen  op 15 november 2014 een vervolg hierop met een unieke portrettengalerij van dienstplichtige jongemannen uit Beilen.
 

 

Boeken
 
 In 2014 zijn er 2 boeken gepubliceerd met medewerking van de HVGB.
Op 8 maart “Het Boerderijenboek Hooghalen”, veel belangstelling voor dit boek, meer dan 600 exemplaren verkocht.
Op 15 november bij het 25-jarig bestaan de presentatie van het boek “Het Plattenveld”.
 
Lezingen, presentaties, wandelingen
 
We hebben een expositie gehad tijdens de Lanijto.
Er is een expositie van de tijdschriften geweest in de Bibliotheek Beilen.
We hebben in februari een ouderenmiddag gehad in ons pand aan de Ossebroeken.
Dhr. G.A. Kleine heeft hier verteld over de miniaturen die hij heeft gemaakt, en die bij ons opgeslagen staan.
Op 20 juni heeft Lute v/d Bult met buurtvereniging Schapendrift  de R.R. wandelroute gelopen.
De miniaturen van dhr. Kleine zijn geëxposeerd in de Bernhardstede, van 15 juli tot 13 nov.
Voor nieuwe bewoners van Beilen is een wandeling door het centrum verzorgd door Jan Hoegen.
 
Bestuur
 
Het bestuur is 13 keer in vergadering bijeen geweest. Er is een vergadering geweest met de vertegenwoordigers van de gemeente, dhr. G.J. Bent wethouder en dhr. B. Roorda ambtenaar cultuurzaken.
Tussentijds zijn er besprekingen geweest i.v.m. de Lanijto en de organisatie van het 25-jarig bestaan.
 
Werkgroepen
 
Werkgroep financiën 
H. Vos was aftredend per februari 2014, maar hij heeft de administratie het hele jaar 2014 nog gedaan.
De werkgroep gaat samen met de nieuwe penningmeester op zoek naar software om de financiële administratie
te moderniseren.
 
Werkgroep archief
Deze werkgroep is druk doende om een adequate structuur op te zetten voor de verdere digitalisering van het fotoarchief en de toegankelijkheid hiervan. Dit is geen eenvoudig karwei, er moet zorgvuldig met beschikbare gegevens worden omgegaan, ook juridische aspecten zijn van belang.
 
 Werkgroep  kerkhoven
Lute van de Bult heeft in tijdschrift nr.3  2014 hierover een verhaal geschreven.
De werkgroep “Het oude kerkhof” is elke donderdagmiddag actief en heeft 15 vrijwilligers.
Het oude kerkhof krijgt zo weer een nette uitstraling en gezien de reacties wordt het werk zeer gewaardeerd.
De vereniging kreeg een enkele donatie van particulieren voor dit werk en de vrijwilligers worden wel eens getrakteerd tijdens de werkzaamheden.
 
Werkgroep “het Boertje”
De houten sculptuur van het voormalige distributiemagazijn van supermarktketen “Jan de Boer” zal op de nieuw aan te leggen rotonde bij de afslag A28 worden geplaatst.
 
Het Stroompad
Namens de HVGB  zijn diverse vergaderingen bijgewoond van de werkgroep “Het Stroompad”.
Dit plan is in afrondende fase, infoborden e.d. worden geplaatst. 
In maart/april zal het project klaar zijn.
 
Deelname evenementen
 
Enkele leden van het bestuur zijn 4 november aanwezig geweest bij het plaatsen van de eerste 15 “Stolpersteine”
in Beilen.
 
Het 25-jarig jubileum
 
Eind  1989 opgericht en dus in 2014 een 25-jarig bestaan van de HVGB.
Dit werd op 15 november gevierd in het Wilhelmina Zalen Centrum in Beilen.
Een bijzondere dag, met een portrettengalerij van dienstplichtige jongemannen uit de gemeente Beilen in 1813.
De portrettekeningen van die personen werden gemaakt door dhr. N.A. Salman. 
Er was een expositie van kunstwerken, schilderijen, olieverf of aquarel en tekeningen en oude foto’s.
De kunstwerken werden ingebracht door particulieren, de Oudheidkamer Beilen en de HVGB, foto’s waren van de vereniging.
’s Morgens een officieel deel voor leden en andere genodigden, presentatie van de portrettengalerij en de presentatie van het boek “het Plattenveld”. 
Onze eindredacteur, Gerben Dijkstra, werd tot erelid benoemd, al 25 jaar actief voor de vereniging.
 ’s Middags vrije inloop, bezoekers konden kunstwerken en sierraden laten taxeren bij 2 taxateurs. 
Een film over oud Beilen, een expositie over het werk op de oude begraafplaats en een expositie van oude gebruiksvoorwerpen.
Een quiz, aan de hand van een gelaatsomschrijving de persoon herkennen van de portrettengalerij.
Winnaar was Wim Joosten uit Beilen, de prijs: 2 boeken;  “Het Plattenveld” en het “Boerderijenboek Hooghalen”.
Het was een geslaagde dag met naar schatting 240 bezoekers.
 
Ingekomen
 
Van mevr. R. de Vries-Pol  ontvingen we een kleitablet met een afbeelding van de Stefanuskerk in Beilen, vermoedelijk kregen nieuwe leden van de hervormde kerk in het begin van de 20ste eeuw zo’n tablet als welkomstgeschenk.