Jaarverslagen en notulen HVGB 2014

    Notulen van de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Gemeente Beilen (HVGB) op 26 februari 2014

 

    in het Wilhelmina Zalencentrum te Beilen Aanvang 19.30 uur.

1) Opening.

   De voorzitter Albert Lanting opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom. Er zijn 42 leden aanwezig.

2) Vaststelling agenda.

    De agenda voor de vergadering. wordt vastgesteld conform het voorstel.

3) Vaststelling van de notulen van de ledenvergadering van 6 februari 2013 te Beilen.

    De notulen worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.

  Jaarverslag 2014

 
Samenstelling bestuur:
 
A. Lanting  Voorzitter
H. Vos penningmeester aftredend per februari 2014
E. van der Hoeven secretaris afgetreden per februari 2014
J. Vrijs  ledenadministratie
en leden  F. Biemold, W. Muggen, J. Hoegen, L. van de Bult.
 
 
Redactie
 
In 2014 bestond de redactie uit: 
drs. G.J.  Dijkstra als hoofdredacteur en eindredacteur ad interim 
en leden H. Vos en mevr. J. Hoogeveen-Zuidberg.